ANBI-gegevens

Naam instelling: Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve

Het RSIN/fiscaalnummer: 852523178

De contactgegevens: secretaris van de stichting is: C. Pannekoek, Molenweg 72,2651AD Berkel en Rodenrijs

De doelstelling: De stichting heeft ten doel het verlenen van financiŽle steun aan het werk en de (identiteits) grondslag van de stichting: Stichting Van Oldenbarnevelthoeve. In het bijzonder aan die activiteiten waarvan de kosten niet of niet voldoende kunnen worden bestreden uit algemene sociale voorzieningen, subsidies en/of op andere wijze en voorts al hetgeen in de ruimste zin met ťťn en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk is.

Het beleidsplan: Een beleidsplan is niet beschikbaar. Het algemeen beleid is er op gericht om het doel van de stichting te bereiken door het verwerven en beheren van vermogen dat afkomstig is van:

  • speciaal daartoe aan de stichting overgedragen fondsen;
  • subsidies, erfstellingen, legaten en schenkingen;
  • opbrengsten van activiteiten op het gebied van fondsverwerving door of ten behoeve van de stichting;
  • alle andere wettige middelen, welke het doel kunnen bevorderen.

De bestuurssamenstelling: Het bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen oneven aantal van tenminste drie leden en zijn voor het eerst benoemd in de oprichtingsakte.

De namen van de bestuurders:
Voorzitter: de heer L.P.F. Creutzburg
Secretaris: de heer C.Pannekoek
Penningmeester: de heer N.L. Visser
Lid: mevrouw R. Pannekoek

Het beloningsbeleid: Volgens artikel 7, derde lid, van de statuten kan aan de leden van het bestuur geen beloning worden toegekend.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: Na afloop van het jaar wordt een verslag van de uitgeoefende activiteiten opgesteld.

Een financiŽle verantwoording: Binnen 6 maanden na afloop van ieder boekjaar wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten opgesteld. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.ANBI gegevens Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve.pdf

ANBI gegevens Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve.doc


Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve jaarrekening 2019.pdf

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve jaarrekening 2018.pdf

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve jaarrekening 2017.docx

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve jaarrekening 2016.pdf

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve jaarrekening 2015.pdf

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve jaarrekening 2014.pdf

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve jaarrekening 2013.pdf