ANBI gegevens

Naam instelling: Stichting Van Oldenbarnevelthoeve

Het RSIN/fiscaalnummer: 8511.11.191

De contactgegevens: Stichting Van Oldenbarnevelthoeve, Laan van Koot 7, 2651 KM Lansingerland

De doelstelling: Het verlenen en organiseren van zorg alsmede het bieden van een optimaal zorg/leefklimaat voor verstandelijke en meervoudige gehandicapten en het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door een optimale vorm van samenwerking met zorginstellingen, zodat de geboden zorgverlening zo goed mogelijk aansluit bij de zorgbehoefte van de bewoners.
De Zorgstichting wordt financieel ondersteund door de Stichting Vrienden van de van Oldenbarnevelthoeve.

Het beleidsplan: De Stichting heeft dit project ontwikkeld vanuit de visie mensen met een meervoudige handicap of verstandelijke beperking een veilige omgeving aan te bieden, waar warmte en gezelligheid ervaren kunnen worden. De Stichting richt zich hierbij op jong volwassenen die meestal nog bij hun ouders wonen.

Wonen in een kleinschalige woonvorm biedt de mogelijkheid om privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid gestalte te geven. Het doel is om 24-uurs zorg te verlenen in een nagebootste gezinssituatie met een flexibel team. Dit team kenmerkt zich door eigen verantwoordelijkheid en een flexibele taakstelling, waardoor de benodigde zorg en de juiste aandacht voor de cliënten kan worden geboden. De Stichting organiseert en verleent zelf de zorg.

De opzet sluit aan bij de landelijke visie op zorg in de toekomst op de volgende drie punten:

  • integratie in de maatschappij;
  • initiatief en verantwoordelijkheid dichtbij de ouders;
  • kleinschalige opzet.

Voor de organisatie van de woon- en zorgvoorziening is gekozen voor eigen ondernemerschap, waardoor de eigenheid kan worden gewaarborgd. De kleinschaligheid is bijzonder aantrekkelijk vanuit het woon- en zorgconcept, maar vergt wel extra aandacht voor de organisatie en de financiering van de zorg. De kleinschaligheid mag niet leiden tot mindere zorg. Daarom is voor de borging van continuïteit en de kwaliteit samenwerking gezocht met zorginstelling ASVZ. Deze samenwerking is mede op nadrukkelijk advies van Zorgkantoor DWO tot stand gekomen.
Bewoners huren hun appartement van de Stichting. De appartementen zijn ge´ndiceerd als zelfstandige woonruimten waardoor ondersteuning middels huursubsidie tot de mogelijkheid behoort.
De kosten voor het verlenen van de benodigde zorg wordt afgedekt door het aan de Stichting toewijzen van de PGB budgetten van de bewoners. Verder wordt de Stichting financieel ondersteund door de Stichting Vrienden van de van Oldenbarnevelthoeve en landelijk werkende fondsen. Door de kleinschaligheid zullen ouders bij het project en de zorg van de cliënten betrokken blijven. Om dit te waarborgen zal er na het opstarten van de bewoning een cliëntenraad worden samengesteld die in samenspraak met het bestuur gaat werken aan de invulling de hierboven omschreven uitgangspunten. Mogelijke klachten zullen volgens de door ASVZ opgestelde "klachtenreglement voor cliënten" worden behandeld.

De bestuurssamenstelling: Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen oneven aantal van tenminste drie leden. Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast. Benoeming geschiedt telkens voor een periode van 3 jaren waarbij de aftredende bestuursleden terstond herbenoembaar zijn. Bestuursleden kunnen tweemaal herbenoemd worden voor een periode van 3 jaren. De maximale zittingstermijn is negen jaren. Een niet volledig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. Het bestuur is een onbezoldigde functie.

De namen van de bestuurders:
Voorzitter: de heer H. Koster
Secretaris: mevrouw J. Bak-Mossel
Penningmeester: de heer J. Souman
Leden: de heer J. Arts en mevrouw L. Stolk-Utberg

Het beloningsbeleid: Het vervullen van een bestuursfunctie is op basis van vrijwillige inzet. Volgens artikel 3 lid 2 mag de Stichting geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Volgens artikel 3 lid 3 worden de kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed.
Het verzorgend- en ondersteunend personeel wordt beloond volgens de richtlijnen van de CAO van Gehandicaptenzorg. Daarnaast wordt het personeel ondersteund door een groep van vrijwilligers.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: Na afloop van het jaar wordt een verslag van de uitgeoefende activiteiten opgesteld.

Een financiële verantwoording: Binnen 6 maanden na afloop van ieder boekjaar wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten opgesteld. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Het boekjaar komt overeen met een kalenderjaar.


Jaarverslag 2018 Stichting Van Oldenbarnevelthoeve

Jaarverslag 2017 Stichting Van Oldenbarnevelthoeve

Jaarverslag 2016 Stichting Van Oldenbarnevelthoeve

Jaarverslag 2015 Stichting Van Oldenbarnevelthoeve

Jaarverslag 2014 Stichting Van Oldenbarnevelthoeve

Jaarverslag 2013 Stichting Van Oldenbarnevelthoeve